Pensioen

Pensioen is het recht van een werknemer op een inkomensvoorziening op het moment dat de werknemer de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt of aan de nabestaanden wanneer hij/zij voor de pensioendatum komt te overlijden. De rechten van de werknemer worden opgebouwd tijdens een dienstverband met een werkgever en vastgelegd in een pensioenbrief of -reglement. Zo'n pensioenbrief vormt een aanvulling op uw arbeidsovereenkomst. Er is dus altijd sprake zijn van een dienstverband.

Pensioenuitvoerders
De uitvoering van uw pensioenopbouw kan plaatsvinden bij verschillende instanties. Veel branches kennen een eigen uitvoerder (pensioenfonds) van de pensioenregeling, bijvoorbeeld de metaalindustrie of de zorg. In veel gevallen is deelname aan zo'n pensioenfonds verplicht. Er zijn ook grote bedrijven die hun eigen pensioenfonds hebben. Als een wekgever niet verplicht is tot deelname in een pensioenfonds, kan een regeling worden getroffen bij een verzekeringsmaatschappij. Grotere bedrijven hebben vaak een collectieve regeling waarbij alles standaard is geregeld. Bij kleinere bedrijven komen ook individuele pensioenregelingen voor. Voor een directeur groot aandeelhouder bestaat de mogelijkheid om een pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer op te bouwen.

Soorten pensioenopbouw
Er zijn verschillende manieren om pensioen op te bouwen. De pensioenopbouw is altijd afhankelijk van het salaris. Er is onderscheid te maken tussen een beschikbare premieregeling en een salaris- diensttijdregeling. Salarisdiensttijdregelingen kunnen worden onderscheiden in een middelloon en eindloonsysteem.

Salarisdiensttijd
Bij dit systeem is de hoogte van het te bereiken ouderdompensioen het uitgangspunt. Dit systeem wordt veelal toegepast bij collectieve regelingen. Ieder dienstjaar wordt er een percentage van uw salaris opgebouwd. Tot het pensioengevend salaris wordt meestal gerekend twaalf maandsalarissen en 8% vakantietoeslag. Bij de Pensioenopbouw wordt rekening gehouden met de AOW door middel van een AOW franchise die op het pensioengevend salaris in mindering moet worden gebracht. het verschil tussen die twee noemt men de pensioengrondslag

Bij dergelijke regelingen krijgt men jaarlijks een overzicht hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en het te bereiken pensioen waanneer u tot uw pensioenleeftijd bij dezelfde werkgever in dienst blijft.

Bij een middelloonregeling wordt er een percentage opgebouwd van het gemiddelde salaris gedurende een dienstverband, bij een eindloonregeling wordt er een percentage opgebouwd van het laatstverdiende salaris.

Beschikbare premieregeling
Bij deze methode is niet de opbouw per dienstjaar het uitgangspunt van uw pensioen maar de hoogte van de premie. Dit systeem wordt vaak toegepast bij individuele pensioenen. De werkgever stelt een percentage van het salaris beschikbaar om een pensioenverzekering te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dat percentage waarop u recht heeft wordt vastgelegd in de pensioenbrief en moet voldoen aan wettelijke normen.

Van de beschikbare premie wordt een kapitaalverzekering gesloten waarvan u op de pensioendatum een pensioen kunt kopen voor de dan geldende rekenrente. Jaarlijks ontvangt u een overzicht hoeveel kapitaal er is opgebouwd. Indien de werkgever minder premie beschikbaar stelt dan wettelijk is toegestaan kan de werknemer vrijwillige extra stortingen doen in zijn pensioenpolis.

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven