Privacy statement

U vraagt ons advies over een hypotheek bijvoorbeeld omdat u een huis wilt kopen. Of u vraagt ons hoe u zich het beste kunt verzekeren, bijvoorbeeld met betrekking tot uw auto. In beide gevallen adviseren wij u graag en zoeken we de hypotheek en de verzekering die zo goed mogelijk bij u past.

Om dit te kunnen doen hebben wij informatie van u nodig. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, adres, leeftijd en emailadres. Dat kunnen ook uw financiële gegevens zijn, zoals uw inkomen, uitgaven en vermogen als wij uw financiële situatie in beeld gaan brengen voor een hypotheek. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben en niet meer.

Wij ontvangen uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. In deze verklaring willen wij u  informeren hoe wij dit doen. Welke gegevens gebruiken we, hoe lang worden deze bewaard en wat doen we om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Aan uw kant beschikt u over een aantal rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met:

Steijnborg Assurantiën B.V.
t.a.v. de heer G.J. de Jong
KvK 32039196
Vaartweg 81, 1211 JG Hilversum
Telefoon: 035-623 89 40
E-mail: info@steijnborg.nl

Uw persoonsgegevens

Het kan gaan om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren en om ons advies uit te voeren. Het kan ook gaan om persoonsgegevens die we in onze administratie nodig hebben om uw polissen te beheren of te wijzigen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw contact- en identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Die zijn nodig om een analyse van uw financiële situatie te kunnen maken. Denkt u bijvoorbeeld aan uw inkomens- of salarisgegevens, gegevens over eventuele schulden of vermogen. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u al deze informatie wel aan ons wilt verstrekken. Wij vragen alleen de informatie die we nodig hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden voor de vraag die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u in het advies mist en wat hiervan de consequenties zijn. In sommige gevallen zullen we zelfs helemaal geen advies kunnen uitbrengen.
Het kan om de volgende categorieën gegevens gaan:

 • Naw-gegevens, zoals naam, adres, woonplaats,
 • Contact-gegevens, zoals telefoonnummer en emailadres;
 • Identificerende gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling;
 • ID-gegevens, zoals gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Bankrekeningnummer
 • Inkomens- of salarisgegevens, zoals gegevens over dienstverband, inkomen, beroep / functie en werkgever;
 • Financiële gegevens, zoals gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden; Maar ook gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

We gebruiken uw persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw polis of hypotheek of een ander financieel product te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële gegevens kunnen we uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid. Dat doen we niet op eigen initiatief 

maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. 

Hiernaast informeren wij u graag over onze dienstverlening, ontwikkelingen in de financiële markt en actualiteiten of praktische financiële tips. Dat doen wij in uw belang en in ons belang (gerechtvaardigd belang van onze onderneming).

Soms ontvangen wij uw persoonsgegevens niet van u zelf maar via een andere organisatie. Voorbeelden hiervan zijn commerciële partners. Het gaat daarbij uitsluitend om uw contactgegevens. In dit geval gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze organisaties hebt gevraagd of toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens door te geven. 

Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming krijgen zoals bijvoorbeeld uw bank of uw verzekeraar, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie hebben ontvangen.

We delen uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU). 

Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan: 

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT–dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen) 

 

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers) 

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten. Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over uw persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en leggen deze vast in een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij ons het geval is.

We bewaren uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoons-gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren.

Onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestandje is noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken.

We beschermen uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Onze medewerkers kunnen uw gegevens alleen zien als ze daarvoor toestemming hebben. Hiernaast hebben ze de gedragscode ondertekend en de wettelijke eed/belofte afgelegd dat ze zich houden aan wet- en regelgeving, integer zullen handelen en de geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen.

Wat zijn uw rechten

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

Recht op inzage
U kunt een overzicht vragen van uw persoons-gegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.

Recht op rectificatie en aanvulling
U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.

Recht van dataportabiliteit
U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoons-gegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen.

U heeft een klacht

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken? Neem dan contact met ons op:

Steijnborg Assurantiën B.V.
t.a.v. de heer G.J. de Jong
KvK 32039196
Vaartweg 81, 1211 JG Hilversum
Telefoon: 035-623 89 40
E-mail: info@steijnborg.nl

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.